Şartlar ve Koşullar

1. UYGULANABİLİRLİK

a) Bu hüküm ve koşullar tüm Dr. Smart Shop, bundan böyle satıcı olarak anılacaktır ve ayrıca satıcı ile sözleşme tarafı (bundan böyle alıcı olarak anılacaktır) arasında akdedilen tüm alım satım sözleşmeleridir.
b) Bu koşullardan sapmalar, ancak bunun satıcı ve alıcı tarafından açıkça kabul edilmesi ve bu sapmaların satıcı tarafından alıcıya yazılı olarak teyit edilmesi durumunda geçerlidir. c) Alıcının açıkça yazılı olarak teyit edilmesi halinde, alıcının genel satın alma koşulları bu koşulların dışında tutulur.

2. TEKLİFLER

a) Satıcı tarafından sağlanan fiyat listeleri de dahil olmak üzere, satıcı tarafından yapılan tüm teklifler, kabul için bir terim içermedikçe hiçbir yükümlülük altına girmez.
b) Teklifler, başvuru ile birlikte verilen bilgilere ve teklifin verildiği tarihte geçerli olan fiyat ve ücretlere dayanmaktadır. Teklifte belirtilen fiyatlara KDV dahil değildir.
c) Satıcıdan bağlayıcı olmayan bir teklif alıcı tarafından kabul edilirse, satıcı kabulü aldıktan sonra beş iş günü içinde teklifi geri çekme hakkına sahiptir.
d) Bileşik bir teklif söz konusu olduğunda, bir parçanın tamamı için belirtilen fiyatın ilgili bir kısmına teslim edilmesi zorunluluğu yoktur.

3. TESLİMAT

a) Satıcı tarafından belirtilen veya kararlaştırılan teslim tarihi bilgilendiricidir, yaklaşıktır ve bu nedenle yazılı olarak aksi açıkça kabul edilmedikçe asla bir son tarih olarak kabul edilmeyecektir. Belirtilen teslim tarihi aşılırsa, satıcıya varsayılan olarak alıcıya geçmeden önce taahhütlü mektupla varsayılan olarak bildirimde bulunulmalıdır.
b) Satıcı, alıcıya karşı temerrüde düşmediği sürece, belirtilen teslimat tarihini aşmaktan doğabilecek müşteriye verilen zararı telafi etmek zorunda değildir.
c) Aksi kararlaştırılmadıkça teslimat, satıcının deposundan yapılır.
d) Alıcı, sözleşmeye göre kendisine teslim edildiğinde veya kendisine teslim edildiğinde teslim edilecek malların teslimini almakla yükümlüdür. Karşı taraf teslimatı kabul etmezse veya teslimat için gerekli bilgi veya talimatları veremezse, mallar alıcı riski altında saklanacaktır. Bu durumda, alıcı her durumda depolama maliyetleri de dahil olmak üzere tüm ek maliyetleri borçlu olacaktır.
e) Satıcının, teslim edilecek malları parçalar halinde teslim etmesine izin verilir. Kısmi teslimatın bağımsız bir değeri yoksa bu geçerli değildir. Mallar parçalar halinde teslim edilirse, satıcı her bir parçayı ayrı ayrı faturalandırma yetkisine sahiptir.
f) Teslimatın kredi ambalajı kullanılarak yapılması durumunda, alıcı bu kredi ambalajını, masrafları kendisine ait olmak üzere, geri gönderilmesinden ve tahsil edilmesinden itibaren 30 gün içinde satıcıya iade etmekle yükümlüdür.
g) Ekili ürünler sadece satıcı tarafından mülkiyeti kanuna izin verilen bitkilerin ekimi için sunulur. Alıcı, bu ürünleri yasa dışı veya ticari üreme faaliyetleri için kullanmayacağını beyan eder. Satıcı, yasadışı üreme faaliyetlerinin herhangi bir niyetinin olduğundan şüphelenirse, alıcının satın alınmasını reddetme hakkını saklı tutar.

4. FİYAT (DEĞİŞİKLİKLER)

a) Anlaşmanın imzalandığı tarihte kararlaştırılan fiyatlar, sonuç sırasında bilinen bilgilere dayanmaktadır ve ciro vergisi hariçtir.
b) Satıcı ile alıcı arasındaki sözleşmenin imzalanmasından sonra, kararlaştırılan fiyat değişikliğini haklı çıkaran maliyet fiyatı faktörlerine ilişkin koşullar ortaya çıkarsa, satıcı fiyatı buna göre değiştirme hakkına sahiptir. Fiyat değişikliği% 10'dan fazla bir artış dışında, fiyat satıcı tarafından değiştirilirse alıcının sözleşmeyi feshetme hakkı yoktur.
c) Her durumda maliyet fiyatı faktörleri, malzeme, hammadde, ambalaj, üçüncü şahıslardan satın alınacak malların fiyatlarını, vergileri, vergileri, navlun oranlarını, para değişikliklerini, sigorta primlerini içerir, buna ek olarak, hükümet önlemleri ilan edilirse, bunların sonuçları vardır. normal işlem riski olarak kabul edilemezse, satıcı buna göre fiyatlar için ek ücret talep etme hakkına sahip olacaktır.

5. ÖRNEKLER, MODELLER VE ÖRNEKLER

a) Bir model, numune veya örnek satıcı tarafından gösterilmiş veya sağlanmışsa, bunun yalnızca gösterge yoluyla gösterilmiş veya sağlanmış olduğu varsayılır: Açıkça belirtilmedikçe teslim edilecek malların nitelikleri örnek, model veya örnekten sapabilir gösterilen veya sağlanan örneğe, modele veya örneğe göre teslim edileceğini belirtir.

6. GARANTİ VE GEREKLİ ŞARTLAR

a) Satıcı, teslim edilen mallar hakkında herhangi bir garanti vermez ve satıcı veya üçüncü şahıslar tarafından verilen tavsiyelere, tavsiyelere veya bilgilere dayanıyor olsa bile, teslim edilen malların uygulanmasına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmez.
b) Alıcının teslim edilecek mallara empoze etmek istediği ve normal şartlardan sapan tüm şartlar, satın alma sözleşmesi imzalandığında açıkça satıcıya bildirilmelidir.
c) Tedarik edilen mallar, İlaç Tedariği Yasası veya diğer yasa ve yönetmelikler anlamında ilaç olarak herhangi bir etkiye sahip değildir ve herhangi bir etkisi yoktur.

7. SAĞLANACAK MALLARDA DEĞİŞİKLİKLER

a) Satıcı, teslim edilecek mallardaki değişiklikler, ambalajı veya beraberindeki belgelerle ilgili olması halinde, alıcı sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olmadan, satın alma sözleşmesinde tanımlanan ürünlerden sapan malları teslim etmeye yetkilidir. yürürlükteki yasal düzenlemelere uymak veya davada iyileştirme anlamına gelen küçük değişiklikler söz konusu ise.

8. MÜCBİR SEBEP

a) Mücbir sebepler söz konusu olduğunda, satıcı mücbir sebeplere neden olan durum meydana gelmeyene kadar sözleşmenin yürütülmesini askıya alma hakkına sahiptir.
b) Mücbir sebepler, satıcının riski altında olmaması gereken garip bir nedenin yanı sıra durum anlamına gelir. Tedarikçiler veya tedarikçiler tarafından gecikmeler veya temerrütler, teslimat için gerekli olan genel hammadde ve diğer mal eksikliği, nakliye zorlukları, teslim edilecek malların ithalatında durgunluk, iş kesintileri, aşırı devamsızlık, grevler ve hükümet önlemleri ve müdahaleleri açıkça kabul edilir. mücbir sebep.
c) Mücbir sebep süresi 3 aydan uzun sürerse ve mücbir sebeplerin kalıcı nitelikte olduğu tespit edilirse, satıcı ve alıcı sözleşmenin feshi ve bununla ilgili sonuçlara ilişkin bir düzenleme yapabilir.
d) Satıcı mücbir sebeplerin başlamasıyla ilgili yükümlülüklerini kısmen yerine getirmişse veya yükümlülüklerini kısmen yerine getirebilmişse, halihazırda teslim edilmiş veya teslim edilebilir kısmı ayrı olarak faturalandırma hakkına sahiptir ve alıcı yükümlüdür. bu faturayı ayrı bir anlaşmamış gibi ödemek. Ancak, önceden teslim edilmiş veya teslim edilebilir parçanın bağımsız bir değeri yoksa bu geçerli değildir.
e) Satıcı, sözleşmenin imzalanmasından sonra meydana gelen durumun satıcı tarafından (kısmen) tamamlanmış olması halinde dahi mücbir sebep çağırma hakkını saklı tutar.

9. KONTROL VE REKLAM

a) Alıcı teslim alındıktan sonra satın alınan malları kontrol etmek zorundadır, ancak her durumda makbuz tarihinden itibaren 3 iş günü içinde ve teslim edilen malların mutabık kalınan şartları karşılayıp karşılamadığını kontrol etmekle yükümlüdür.
b) Teslim alındığında alıcı tarafından tespit edilen teslim edilen mallarla ilgili yanlışlıklar, eksiklikler ve / veya kusurlar derhal satıcıya taahhütlü mektup veya e-posta ile bildirilmelidir.
c) Görünmez kusurlar, keşiften sonraki 8 iş günü içinde ancak teslimattan sonra en geç 30 gün içinde yazılı olarak, imzalı mektup veya e-posta ile satıcıya bildirilmelidir.
d) Teslim edilen malların alıcısı tarafından alınmasından 30 gün sonra satıcıya ulaşan şikayetler artık onun tarafından ele alınmayacak ve alıcı için talebin kaybedilmesine yol açacaktır.
e) Zamanında yapılan inceleme ve şikayetler, alıcının teslim edilecek ve / veya teslim edilecek malları kabul etme ve ödeme yükümlülüğünü askıya almaz. Teslim edilen mallar yalnızca satıcıdan önceden yazılı izin alındıktan sonra iade edilebilir.

10. GAYRİMENKUL REZERVASYONU

a) Satıcı tarafından teslim edilen mallar, alıcı, satıcıyla yapılan tüm satın alma sözleşmeleri kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirene kadar, bu yükümlülükler teslim edilecek veya teslim edilecek mallar ile ilgili hususları dikkate aldığı sürece satıcının malı olarak kalır. kendisi ve / veya satın alma sözleşmesinin / sözleşmelerinin alıcı tarafından yerine getirilmemesi nedeniyle ortaya çıkan talepler.
b) Satıcı tarafından teslim edilen ve bir önceki paragraf gereğince unvanın muhafaza edilmesine tabi olan mallar, yalnızca normal ticari işlemler bağlamında yeniden satılabilir. Alıcı, teslim edilen malları rehin vermeye veya üzerinde başka bir hakka sahip olmaya yetkili değildir.
c) Alıcının yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya bunu yapmayacağına dair makul bir korku olması durumunda, satıcı, mülkiyeti muhafazaya tabi olan teslim edilen malları alıcıdan veya alıcıya ait eşyayı elinde tutan üçüncü şahıslardan kaldırma veya kaldırma hakkına sahiptir. anlayın. Alıcı, günlük olarak borçlu olduğu miktarın% 10'unun para cezası ile tam olarak işbirliği yapmakla yükümlüdür.
d) Üçüncü taraflar, mülkiyetin muhafazasına bağlı olarak teslim edilen mallar üzerinde herhangi bir hak oluşturmak veya iddia etmek istiyorsa, alıcı makul bir şekilde beklenilen en kısa sürede satıcıyı bilgilendirmekle yükümlüdür.
e) Alıcı satıcının ilk talebini üstlenir:
- mülkiyet başlığı altında teslim edilen malları yangın, patlama ve su hasarına ve hırsızlığa karşı sigortalamak ve sigortalı tutmak ve bu sigortanın poliçesini satıcı tarafından incelenmek üzere hazır hale getirmek;
- Satıcının mülkiyeti altında teslim edilen mallarla ilgili olarak alıcının sigorta şirketleri hakkındaki tüm iddialarını Madde 3: 239 BW'de belirtilen şekilde taahhüt etmek;
- Satıcının mülkiyetine bağlı olarak satıcıya teslim edilen malları, Madde 3: 239 BW'de belirtilen şekilde satıcıya yeniden satarken, alıcının müşterileri almasını talep ettiği iddiaları;
mülkiyet altında tutulan malları satıcının malı olarak işaretlemek;
diğer yollarla, satıcının teslim edilen mallarla ilgili mülkiyet haklarını korumak için almak istediği ve alıcıyı işinin normal seyri sırasında makul olmayan bir şekilde engellemeyen tüm makul önlemlerle işbirliği yapmak.

11. UYARI GÖREVİ

a) Alıcı, kendilerinin ve / veya üçüncü tarafların hasar ve / veya herhangi bir dezavantaj yaşadığını veya (ve daha fazla) hasar ve / veya dezavantaj olacağını düşündüğü anda veya satıcıyı derhal ve tam olarak bilgilendirmekle yükümlüdür. teslim malların neden olduğu deneyim.
b) Hasarı önlemek veya sınırlamak için kendi bakım görevine ek olarak, alıcı, alıcıya yakın hasarı ve / veya herhangi bir dezavantajı önlemek veya hasarı ve / veya dezavantajı sınırlamak için tam bir fırsat vermekle yükümlüdür.
c) Alıcı, teslim edilen malların neden olduğu hasarlar konusunda satıcıyı üçüncü şahısların taleplerine karşı tazmin etmekle yükümlüdür.

12. SORUMLULUK

a) Satıcı, zararın (doğrudan veya dolaylı) ve / veya satıcı tarafından teslim edilen mallardan kaynaklanan herhangi bir dezavantajdan sorumlu değildir, ancak bu zararın, satıcının bir kısmındaki kasıt veya ağır ihmalden kaynaklanması durumu hariç.
b) Ancak, hiçbir koşulda satıcı, ciro kaybı, ticaret kaybı ve / veya diğer dolaylı hasarlar biçimindeki zararlardan sorumlu değildir.
c) Bu maddenin önceki fıkralarındaki hükümlere uyulması halinde, ortaya çıkan hasar ve / veya dezavantajın satıcı hesabı için olması gerektiği anlaşılıyorsa, satıcının toplam yükümlülüğü bu miktarla sınırlı olacaktır. mantıklılık ve adalet standartlarına uygun olarak, teslim edilen mallar ile ilgili olarak mutabık kalınan fiyatla orantılıysa ve hiçbir durumda mutabık kalınan fiyattan daha yüksek olmayacaksa.
d) Satıcı, üçüncü bir tarafça alıcı ve / veya bu şartlar ve koşullar ile anlaşma kapsamında yükümlü olmadığı herhangi bir dezavantajdan sorumlu tutulursa, alıcı onu ve satıcıyı tamamen tazmin edecektir. bu üçüncü tarafa ödemek zorunda olduğu her şeyi geri ödemek.
e) Satıcının iddia edilen herhangi bir yükümlülüğüne ilişkin ispat yükü, kabul ettiği alıcıya aittir.

13. ÖDEME

a) Alıcı, satıcıdan alınan tüm faturaları 7 gün veya kabul edilen ödeme süresi içinde ödemeyi taahhüt eder., aksi kararlaştırılmadıkça, herhangi bir kesinti yapılmaksızın ve temerrüt iddia edildiği için askıya alınmadan

b) Alıcının temerrüde düşmesi, tasfiyesi, iflası veya ödemesinin askıya alınması durumunda (ödeme) yükümlülükleri derhal ödenecek ve ödenecektir. Ayrıca, satıcının müşterinin (ödeme) yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğinden korkması için iyi bir neden veren koşulların farkına varması halinde müşterinin (ödeme) yükümlülükleri derhal ödenecek ve ödenecektir.
c) Ödeme, satıcı tarafından belirtilen bir banka hesabına bir ciro veya banka havalesi yoluyla Hollanda para biriminde yapılmalıdır. Nakit ödeme durumunda, alıcı satıcı tarafından bir makbuzun verilmesini sağlamalıdır.
d 7 gün öngörülen ödeme süresi aşılırsa, alıcı, gecikme bildirimi gerekmeksizin, vade tarihinden ödeme gününe kadar ayda en az% 1 oranında satıcı faizini borçlu olacaktır. ayın bir kısmı için faiz tam ay olarak hesaplanır.
e) Alıcı, anapara toplamının% 15'ine kadar olan vade tarihinden itibaren yargısız masraflar da ödeyecektir. Bununla birlikte, satıcı, makul maliyetler dahil olmak üzere, yargı maliyetleri de dahil olmak üzere daha yüksek maliyetlere katlandığını kanıtlarsa, bu maliyetlerin de alıcı tarafından geri ödenmesi gerekecektir.
f) Alıcı ve alıcı, bu genel şart ve koşulların geçerli olduğu bir anlaşma ile ilgili olarak yasal işlem yaparsa, makul olmayan bir şekilde yüksek olmaması koşuluyla, satıcıya her durumda katlandığı adli masrafları borçlu olacaktır. Yargı kararı, alıcının tamamen ya da ağırlıklı olarak başarısız olduğu karar yargı yetkisine sahiptir.
g) Alıcı tarafından yapılan ödemeler, her zaman borçlu olunan tüm faiz ve masrafları ve sonra en uzun ödenmemiş faturaları, alıcı ödemenin daha sonraki bir faturayla ilgili olduğunu belirtse bile kullanılmalıdır.

14. GARANTİ

a) Satıcı, sözleşmeye (performanstan önce) sonra veya sonra, alıcıdan (şimdiki ve gelecekteki) yükümlülüklerini makul bir süre içinde yerine getireceğinden emin olma talebinde bulunur.
b) Alıcı, iflas etmesi, ödemenin askıya alınması, şirketin kapatılması veya tasfiyesi halinde veya alıcının el koyma veya kısmi olarak tüm veya kısmi varlıklarını elden çıkarma yetkisini kaybetmesi nedeniyle her zaman güvenlik sağlamakla yükümlüdür.

15. SÜSPANSİYON HUKUKU

a) Alıcının satıcıya karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, sonrakinin, önceden bildirimde bulunmaksızın, alıcı tarafında yerine getirilene kadar sözleşmenin yürütülmesini askıya alma hakkı vardır.
b) Satıcının, alıcının satıcıya karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyeceğinden korkması için iyi bir neden veren bilgiye ulaşması durumunda, satıcının sözleşmenin performansını askıya alma hakkı da vardır.

16. SÖZLEŞMENİN FESHİ

a Alıcının sözleşmenin yerine getirilmesinde yetersiz kalması durumunda, satıcının sözleşmenin tam veya kısmen feshi veya yazılı bir beyan yoluyla veya mahkeme kararı ile sonuçlanması hakkı vardır.
b) Sözleşme kısmen veya tamamen feshedilirse, alıcı satıcının pozitif sözleşmeye dayalı faizini ödemekle yükümlüdür.
c) Satıcı yasal olarak alıcıya karşı sözleşmenin tamamen veya kısmen feshedilmesine izin verme hakkına sahiptir, bundan dolayı alıcıdan asla tazminat ödemek zorunda değildir.
d) Teslim edilecek mallar veya satıcının sözleşmenin yerine getirilmesinde kullandığı ya da kullanma eğiliminde olan kişi ve / veya malzeme ile ilgili şartlar ortaya çıkarsa, sözleşmenin yerine getirilmesi satıcı, sözleşmeye uymanın artık makul bir şekilde mümkün olmayacağı imkansız veya çok rahatsız edici ve / veya orantısız bir şekilde pahalı hale geldiğinde sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

17. GİZLİLİK

a) Kanunun kendisine getirdiği yükümlülüklere bağlı olarak, alıcının satıcı hakkında gizli bilgileri ve alıcı ile satıcı arasındaki ticari ilişkiyi üçüncü şahıslara açıklamasına izin verilmez.

18. ÖNERİ

a) Alıcının, teslim edilen malları yasal düzenlemelere, teslim edilen malların niteliğine veya satıcının genellikle bunu yaptığı şekilde uygun olmayan bir şekilde tanıtmasına izin verilmez.
b Alıcının, satıcı veya üçüncü şahıslar tarafından verilen tavsiyelere, tavsiyelere veya bilgilere dayanmasına rağmen, teslim edilen malların uygulanması ile ilgili olarak üçüncü taraflara garanti vermesine izin verilmez.
c) Teslim edilen malları satarken ve tanıtırken, alıcının satıcı tarafından sağlanan satış malzemesini kullanmasına izin verilir. Ancak, sağlanan satış malzemesi her zaman satıcının malı olarak kalır.
d) Satıcı, sağlanan satış materyali için telif hakkını açıkça saklı tutar. Alıcının satış malzemesinde veya satış malzemesinde değişiklik yapmasına izin verilmez.
e) Alıcı, teslim edilen malları, kendisi veya onun talimatları üzerine üretilen satış materyalleri aracılığıyla tanıtmak isterse, yalnızca satıcıdan yazılı onay alındıktan sonra bunu yapmaya yetkilidir.

19. UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

a) Hukuk mahkemesinin yargı yetkisine ilişkin yasal kuralların aksine, mahkemenin yargı yetkisi varsa alıcı ile satıcı arasındaki herhangi bir anlaşmazlık Rotterdam mahkemesi tarafından çözülür. Bununla birlikte, satıcı, alıcıyı yasaya veya ilgili uluslararası antlaşma uyarınca yargı yetkisine sahip bir mahkemeye çıkmaya çağırmaya yetkilidir.

20. GEÇERLİ KANUN

a) Hollanda kanunu satıcı ve alıcı arasındaki her anlaşma için geçerlidir.

21. KOŞULLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ

a) Satıcı, bu koşullarda değişiklik yapmaya yetkilidir. Bu değişiklikler ilan edilen yürürlüğe girdiği tarihte yürürlüğe girecektir. Satıcı, değişen koşulları zamanında alıcıya gönderecektir. Herhangi bir başlangıç ​​zamanı bildirilmezse, değişiklik bildirilir bildirilmez alıcıda yapılan değişiklikler geçerli olacaktır.